ZASADY I WARUNKI


 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HOTCHILISEX

I

ZASADY OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hotchilisex.com prowadzony jest przez Hotchilisex Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 56, biuro 113, 80-241 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000914476, NIP 9571135620, REGON 389598852, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, opłacony w całości.
 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i niebędących konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia Konta i/lub złożenia Zamówienia przez Klienta.
 5. Informacje prezentowane w Sklepie internetowym lub w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, skierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

II

DEFINICJE

 1. BOK – Biuro Obsługi Klienta, które udziela Klientom informacji o prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym o Produktach, Sklepie Internetowym, Regulaminie oraz aktualnych Promocjach, w Dni robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce "Kontakt", pod wskazanymi w nim numerami telefonów i adresem e-mail, za pośrednictwem czatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce "Kontakt". Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta – opłata jak za standardowe połączenie – zgodnie z cennikiem właściwego operatora.
 2. Cena – kwota wynagrodzenia brutto (wraz z podatkiem) określona w złotych polskich lub w innej walucie należna Sprzedawcy z tytułu przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że regulamin Promocji stosowany przez Sklep Internetowy stanowi inaczej.
 3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do autoryzacji przy dostępie do Konta, określony przez Klienta podczas zakładania Konta. Rejestracja konta wymaga dwukrotnego powtórzenia hasła w celu wykrycia i poprawienia ewentualnych błędów. Klient zobowiązany jest do zachowania Hasła w poufności (nieujawniania go osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wiele możliwości zmiany Hasła.
 5. Klient – osoba fizyczna; lub osoba prawna działająca za pośrednictwem osoby upoważnionej; lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zobowiązuje się on do uzyskania prawnie skutecznej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Sprzedaży Umowy i okazania takiej zgody na każde żądanie Sprzedawcy, a co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego są umowami powszechnie zawieranymi w drobnych sprawach życia codziennego.
 6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, umożliwiający Klientowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się do swojego Konta po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 9. Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia na jeden lub więcej Produktów, wprowadzaniu kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych w odrębnych umowach/regulaminach, wyświetlaniu zestawienia Cen poszczególnych Produktów oraz wszystkich Produktów łącznie (w tym ewentualne koszty wysyłki), wyświetlając przewidywany termin dostawy Produktów. Koszyk gromadzi złożone przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży. W celu zachowania jak najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca może wprowadzić maksymalny limit Produktów lub limit łącznej Ceny Produktów, które mogą zostać dodane do Koszyka w ramach jednego Zamówienia. W przypadku przekroczenia tego limitu, Klientowi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o kontakt ze Sprzedawcą w przypadku chęci zawarcia Umów Sprzedaży większej liczby Produktów.
 10. Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas zakładania Konta.
 1. Newsletter – Usługa Elektroniczna umożliwiająca wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji, w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym o nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usługi Newsletter określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 3. Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w Sklepie Internetowym, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach w nich określonych, takich jak np. obniżenie Ceny lub kosztów przesyłki.
 4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów.  Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Sklep Internetowy – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług świadczonych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.hotchilisex.com.
 6. Sprzedawca – Hotchilisex Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka nr 56, lokal 113, 80-241 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000914476, NIP 9571135620, REGON 389598852, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, opłacony w całości; adres e-mail: info@hotchilisex.com, numer telefonu kontaktowego: (+48) 665 88 92 88 (opłata jak za połączenie standardowe – zgodnie z cennikiem właściwego operatora).
 7. Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, które są i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta lub inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego, odpowiednio.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, polegająca na sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o wszelkie opłaty dodatkowe, w tym koszty przesyłki, której warunki określone są w szczególności w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, po przyjęciu przez Sprzedawcę Zamówienia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty dostawy oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami z przyczyn obiektywnych (merytorycznie uzasadnionych) . Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia umowy, z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail. Nie stanowi zawarcia Umowy Sprzedaży ani zobowiązania do jej zawarcia.
 9. Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi świadczone są przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach regulujących świadczenie usług przez te podmioty.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).
 11. Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i nowszej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i nowsze, Safari w wersji 5.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; włączenie obsługi plików cookies i Javascript w przeglądarce internetowej; w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: za pomocą telefonu. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej, a w określonych przypadkach klawiatury lub innego urządzenia umożliwiającego prawidłowe wypełnianie formularzy elektronicznych.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, składane przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, na które Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta niezbędne do ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu traktowane będzie jako samodzielna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży (ułatwienie techniczne). Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego uzależnia zawarcie lub treść Umowy Sprzedaży danego Produktu od zawarcia innej Umowy Sprzedaży z uwagi na bezpośrednie powiązanie pomiędzy Produktami z przyczyn obiektywnych (merytorycznie uzasadnionych). Zamówienie może mieć przypisany jeden numer, a wszystkie oferty będą przetwarzane jednocześnie. Przyjęcie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży (patrz wyżej).

III

USŁUGI ELEKTRONICZNE

 1. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Rachunek
  2. umożliwienie Klientom składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. prezentowanie klientom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań;
  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  5. umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym;
  6. Biuletyn informacyjny.
  7. prezentacja Produktów w Sklepie Internetowym na podstawie zamieszczonych przez Klienta zdjęć wybranych produktów;
  8. wyszukanie konkretnego punktu odbioru przesyłki;
  9. tworzenie list ulubionych Produktów;
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy założyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  1. utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta (za pomocą przeglądarki);
  2. przechowywać i udostępniać klienta poprzez historię konta Zaopatrzenia
 3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. kliknij "Podpisz"
 4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia zawarcia Świadczenia Usług przesłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji. Konto udostępniane jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.  Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hotchilisex.com lub pisemnie na adres: Hotchilisex Sp. z o. o., ul. Al. Grunwaldzka 56, biuro 113, 80-241 Gdańsk. Założenie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. Sprzedawca może wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na powiązanie danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.
 5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 6. Koszyk udostępniany jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem lub z chwilą zaprzestania składania przez Klienta Zamówienia za jego pośrednictwem, Koszyk zapamiętuje informacje o wybranych przez Klienta Produktach także po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, ale nie zapewnia dostępności wybranych przez Klienta egzemplarzy Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie. Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia limitu Produktów lub limitu łącznej Ceny Produktów, które mogą zostać dodane do Koszyka w ramach jednego Zamówienia. W przypadku przekroczenia określonego limitu, Klientowi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o kontakt ze Sprzedawcą w przypadku chęci zawarcia Umów Sprzedaży większej liczby Produktów.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawać wyłącznie prawdziwe, aktualne i wszelkie niezbędne dane Klienta w formularzach udostępnionych w Sklepie Internetowym;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ich prawidłowego wykonania; Klient może w każdej chwili zmienić dane wprowadzone podczas zakładania Konta, korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego (w szczególności składanie Zamówień może być uznane za działanie zakłócające funkcjonowanie Sprzedawcy, z usług i funkcjonalności świadczonych przez Sprzedawcę w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa);
  4. korzystania z usług i funkcjonalności świadczonych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z usług i funkcjonalności świadczonych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. terminowa zapłata Ceny i innych kosztów uzgodnionych przez Klienta i Sprzedawcę w całości;
  7. terminowy odbiór zamówionych Produktów przy użyciu sposobu dostawy i za pobraniem;
  8. niedostarczania i niedostarczania w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności Treści, które naruszają autorskie prawa majątkowe osób trzecich lub ich dóbr osobistych
  9. wszelkie treści, które naruszają prawo; ); podejmowanie czynności informatycznych lub jakichkolwiek innych czynności mających na celu pozyskanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów, lub ingerencja w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego i obsługi płatności; nieuprawniona modyfikacja Treści udostępnianych przez Sprzedawcę, w szczególności cen lub opisów Produktów udostępnianych w Sklepie Internetowym;
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać np. w
  1. pisząc na adres: Hotchilisex Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 56, biuro 113, 80-241 Gdańsk;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hotchilisex.com;
 9. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; Żądania Klienta oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi określone w zdaniu poprzedzającym mają formę zaleceń i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1. 1 ustawy, chyba że z przepisów prawa lub odrębnych przepisów wynika inny termin.

IV

REALIZACJA ZLECEŃ

 1. Główne cechy usługi, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu komunikacji z Klientem, określone są na stronie internetowej każdego Produktu lub w inny sposób właściwej dla danego Produktu, w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:
  1. w Sklepie Internetowym;
  2. by contacting BOK - by phone; email; using chat software on the Online Store website.
 3. W ramach rozwoju Produktów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym oraz z uwagi na ich specyfikę, Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia w sposobach składania Zamówień na określone Produkty. W przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, z których zastosowanie ma co najmniej jedno z ww. ograniczeń, może to wpłynąć na dostępność sposobów składania Zamówień również dla pozostałych z nich.
 4. W ramach rozwoju świadczonych usług Sprzedawca może wprowadzić kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. W ramach rozwoju świadczonych usług Sprzedawca może wprowadzić kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:
  1. Klient dodaje wybrany Produkt/y do Koszyka, a następnie przechodzi do formularza zamówienia. Sprzedawca może świadczyć w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi związane z Produktem dodanym do Koszyka, np. personalizację, dodawanie innych powiązanych Produktów niedostępnych do samodzielnej sprzedaży w Sklepie Internetowym;
  2. Klient dodaje wybrany Produkt/y do Koszyka, a następnie przechodzi do formularza zamówienia. Sprzedawca może świadczyć w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi związane z Produktem dodanym do Koszyka, np. personalizację, dodawanie innych powiązanych Produktów niedostępnych do samodzielnej sprzedaży w Sklepie Internetowym;, podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić wykonanie Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych o Kliencie: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu (s),miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami konieczne jest również podanie firmie, a jeżeli zażądali, w ramach formularza faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju Produktów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym odpowiednie miejsce, inne informacje o Produkcie lub Kliencie, odpowiednie, a w przypadku danych osobowych również niezbędne, w szczególności ze względu na specyfikę Produktu lub usług, np. w celu personalizacji Produktu;
  3. Klient wybiera jeden z udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.
  4. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny oraz wszelkich innych łącznych kosztów Umowy Sprzedaży wskazanych w formularzu zamówienia.
  5. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) korzystając z udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: "Zamawiam i płacę"). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie zaakceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
  6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam i płacę", Klient ma możliwość samodzielnego skorygowania wprowadzonych danych w panelu "Koszyk" poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatyczne usunięcie innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośrednią relację pomiędzy Produktami;
  7. Jeżeli Sprzedawca z własnej inicjatywy proponuje Konsumentowi zawarcie Umowy sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym telefonicznie:
  1. w zależności od wybranego sposobu płatności, Klient może zostać przekierowany na strony internetowe zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności;
  2. Sprzedawca przesyła Konsumentowi wiadomość elektroniczną potwierdzającą treść proponowanej Umowy Sprzedaży,
  3. Konsument przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. i powyżej,
  4. w przypadku Konsumenta, który nie posiada Konta i nie zaakceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.
 7. W innych niż te, o których mowa w ust. 6 powyżej, w przypadkach zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym telefonicznie, z inicjatywy Konsumenta, poniższe ustępy stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem okoliczności i użytych środków komunikacji.
 8. W odpowiedzi na Zamówienie Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia i rozpoczęcie jego weryfikacji.
 9. Po weryfikacji Zamówienia, bez zbędnej zwłoki, Sprzedawca przesyła Klientowi na podany adres e-mail z:
  1. potwierdzenie przyjęcia jednej lub większej liczby indywidualnych ofert na Produkty złożonych w ramach Zamówienia oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży (przyjęcie Zamówienia na Produkty wskazane w wiadomości); lub
  2. informacja o nieprzyjmowaniu wszystkich ofert na Produkty składanych w ramach Zamówienia, w szczególności z przyczyn wskazanych w pkt XI ust. 5 poniżej (nieodebranie przesyłki).
 10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia oferty/ofert, tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9 lit. i wyżej, w zakresie wskazanych w nim Produktów.
 11. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych ofert złożonych w ramach Zamówienia, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:
  1. poinformować Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert złożonych w ramach Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży; lub
  2. potwierdzenie przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować całe Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 12 poniżej.
 12. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty/ofert złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie Produktów wskazanych przez BOK nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w zakresie, w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt. IX ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 13. Samodzielnie Sprzedawca może informować Klienta o statusie realizacji Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail lub SMS lub kontaktując się telefonicznie.
 14. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dostępność Produktów oraz realizację Umowy Sprzedaży. W przypadku niemożności wykonania usługi oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa zastosowanie mogą mieć odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia Konsumentowi.
 15. Na łączną wartość Zamówienia składa się Cena, koszty przesyłki oraz wszelkie inne koszty wybranych przez Klienta opcjonalnych usług płatnych. Sprzedawca może określić minimalną wartość Zamówienia, dla którego wysyłka Produktów jest bezpłatna. Klient jest informowany o łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także koszty dostawy (w tym transportu, dostarczenia i usług pocztowych) oraz inne koszty, a w przypadku braku możliwości ustalenia wysokości tych opłat – Klient jest informowany o obowiązku ich uiszczenia. przy składaniu Zamówienia, w tym także gdy Klient wyrazi wolę związania się Umową Sprzedaży.   Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że postanowienia Promocji wyraźnie stanowią inaczej .    

                                                                 III

                                              PODMIOTY PŁATNICZE

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowień pkt XII ust. 5, różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce "Sposoby płatności" oraz każdorazowo Klient wyraża wolę związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą być uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulec zmianie w przypadku złożenia kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności ze względu na objęte nimi Produkty.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartami płatniczymi przeprowadzane są według wyboru Klienta za pośrednictwem autoryzowanych serwisów.
 4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia o dokonaniu płatności, w tym poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
 5. Niedokonanie płatności:
  1. w przypadku płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia;
 6. w przypadku płatności przelewem – w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, będzie to skutkowało brakiem akceptacji oferty złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia. Klient może również, do czasu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia, anulować je bez żadnych konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, stanowi warunek rozwiązania Umowy Sprzedaży. Klient może również anulować Zamówienie we wskazanym terminie bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry i dokonał jej, nieodebranie Produktu w wyznaczonym terminie jest warunkiem odstąpienia od Umowy Sprzedaży – w takim przypadku Sprzedawca zwróci Klientowi dokonaną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu.
 9. Dokonując transferu

VI

DOSTAWA PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce "Czas i sposoby dostawy" w Sklepie Internetowym.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Aktualnie dostępne sposoby i koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce "Czas i sposoby dostawy" w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo Klient wyraża wolę związania się Umową Sprzedaży.
 3. Dostawa Produktu poza granice państw członkowskich Unii Europejskiej oznacza przyjęcie przez Klienta obowiązku poniesienia opłat celno-podatkowych właściwych dla wybranego kraju.
 4. Dostępne sposoby dostawy mogą być uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu.
 5. Dostępne sposoby dostawy mogą ulec zmianie w przypadku złożenia kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności ze względu na objęte nimi Produkty.
 6. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie Produktu przez Klienta (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas dostarczenia Produktu przez przewoźnika.
 7. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 8. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od daty (początek okresu dostawy):
  1. uznanie rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą do
  2. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 9. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostawy Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce "Realizacja zamówienia" w Sklepie Internetowym.
 10. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 24 godzin lub 48 godzin w okresach wyprzedaży. Terminy dostaw pojawiające się na Stronie są szacunkowe i mają jedynie charakter orientacyjny i rozpoczynają się w dniu wysyłki. W przypadku przesyłek międzynarodowych czas realizacji zamówienia może wynieść 30 dni od daty otrzymania zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane procesami odprawy celnej w miejscu przeznaczenia.
 11. W przypadku opóźnienia dostawy przez jakiekolwiek zdarzenie, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (konflikty zbrojne, sytuacje awaryjne, nagłe wypadki, w tym epidemia), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem i podejmie kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Podjęcie działań mających na celu zminimalizowanie opóźnienia zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane zdarzeniem.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konfiskatę lub przejęcie towaru przez instytucje kraju przeznaczenia, jeśli zamówiony towar nie zostanie dopuszczony do obrotu w tym kraju.

VII

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), określa przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji oraz czas jej trwania określa wówczas karta gwarancyjna wystawiona przez gwaranta i dołączona do Produktu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: Hotchilisex Sp. z o. o. Al. Grunwaldzka nr 56 lok. 113, 80-241 Gdańsk lub inny adres wskazany w informacjach o Produkcie. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu,  zazwyczaj wskazane jest dostarczenie go Sprzedawcy wraz z reklamacją w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnej dostawy Produktu przez Klienta w związku z reklamacją znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce "Reklamacje".
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostać proporcjonalna do ceny wynikającej z umowy, w której  wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych w odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
 6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów bierze się pod uwagę wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę bierze pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny czas.
 7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży albo złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi określone w zdaniu poprzedzającym są jedynie zaleceniami i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych bez zalecanego opisu reklamacji.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, uważa się, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.
 9. W przypadku ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub w celu skorzystania przez Klienta z uprawnień z tytułu rękojmi, konieczne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 k.s.h. w związku z żartem. Zgodnie z art. 354 § 2 Kodeksu cywilnego, Klient zobowiązany jest dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres Hotchilisex Sp. z o.o. Ul. Sosnowa, 83-331 Przyjaźń lub inny adres wskazany w opisie Produktu. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnej dostawy Produktu do Sprzedawcy przez Klienta znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce "Gwarancja / Reklamacje". Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, klient może zostać poproszony o udostępnienie Produktu Sprzedawcy, po uprzednim umówieniu terminu, w miejscu, w którym znajduje się Produkt.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, przy czym w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

    VIII

    POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

    1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest dobrowolne. Poniższe postanowienia mają charakter informacyjny i nie stanowią obowiązku Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o wyrażeniu zgody lub odmowie udziału w pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich składa Sprzedawca na papierze lub innym trwałym nośniku, jeżeli spór nie został rozwiązany na skutek złożonej przez Konsumenta reklamacji.
    2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
     1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
     2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
     3. http: //www .uokik.gov.pl / wazne_adresy.php 
    3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
     1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
     2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów między Klientem a Sprzedawcą.
     3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
     4. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest również źródłem informacji o formach pozasądowego rozwiązywania sporów, które mogą powstać pomiędzy przedsiębiorcami a Konsumentami.

         IX

         PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

         1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa, w terminie:
          1. 14 dni od daty, o której mowa w następnym ustępie. 3 (dalej również "Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy");
          2. od 15 do 100 dnia od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również "Rozszerzone prawo odstąpienia od umowy") - z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej.
         2. Realizacja któregokolwiek z powyższych praw nie ma wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim:
          1. zostały zawarte wraz z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie; lub
          2. Sprzedawca uzależnił zawarcie lub treść umowy objętej oświadczeniem o odstąpieniu od zawarcia innej umowy z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.
         3. Do zachowania terminu wystarczy, aby Konsument złożył Sprzedawcy oświadczenie przed jego upływem. Konsument może złożyć dowolne jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np. w
          1. pisemnie na adres: Hotchilisex Sp. z o. o. Al. Grunwaldzka nr 56, biuro 113, 80-241 Gdańsk;
          2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@cosmeticswellness.com;
          3. za pomocą formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
          4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
         4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie Konsumenta lub wskazanej przez niego osoby trzeciej innej niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
          1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, lub
          2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
         5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
         6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Sklepie Internetowym).
         7. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności dokonanych przez Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli zwrot płatności nie może zostać dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,  z uwagi na fakt, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu sposobu płatności, który będzie w jak największym stopniu odpowiadał właściwościom. uprzednio użytego przez Konsumenta sposobu płatności. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Rozszerzonego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności przy użyciu wskazanego przez Sprzedawcę sposobu płatności. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli płatność ma zostać zwrócona na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia od umowy), a jeżeli Konsument nie wskaże rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot, Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy, za pomocą którego Konsument dokonał płatności w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.
         8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Hotchilisex Sp. z o. o. Al. Grunwaldzka 56, biuro 113, 80-241 Gdańsk. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu Produktu lub w miarę możliwości wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.
         9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości sprzedaży Produktu jako pełnowartościowego Produktu, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego odsprzedaż w Sklepie Internetowym, w tym koszty zbadania Produktu przez specjalistę oraz koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru), charakterystyki i funkcjonowania). 
         10. Rozszerzone prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi wyłącznie w odniesieniu do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, ze wszystkimi metkami i zabezpieczeniami, które zostały umieszczone na Produkcie w chwili objęcia go w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci rozszerzone prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Produkt jest używany w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
         11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów przez Sprzedawcę od Konsumenta.
         12. Z zastrzeżeniem powyższego ustępu. 9, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 lit. a lub b powyżej, Konsumentowi nie przysługuje w stosunku do Konsumenta w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
         13. Sprzedawca może, w ramach czasowej akcji promocyjnej, przyznać Klientowi prawo odstąpienia od umowy w określonym terminie w przypadkach, o których mowa w ust. 1 zd. 1 lit. b lub ust. 11 powyżej.

                 X

                 LICENCJA

                 1. Wyłączne prawa do Treści dostarczanych/zamieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwę Sklepu Internetowego (znak towarowy), jego elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa do baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Klient jest uprawniony do nieodpłatnego korzystania z ww. Treści oraz do korzystania z Treści zamieszczonych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnianych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na całym świecie. Korzystanie z Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, wyrażonej przez uprawniony podmiot, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
                 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu w Sklepie Internetowym, niniejszym udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, publiczne odtwarzanie, publiczne wyświetlanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści na całym świecie. Uprawnienie to obejmuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do samodzielnego lub za pośrednictwem osób trzecich wykonywania praw zależnych w zakresie opracowania, adaptacji, modyfikacji i tłumaczenia. utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W zakresie, w jakim Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się do uzyskania takich odpowiednich licencji dla Sprzedawcy.

                 XI

                 BIULETYN INFORMACYJNY

                 1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcji). Usługa polega na okresowym wysyłaniu biuletynu na adres e-mail Użytkownika, biuletynu i wiadomości Dostawcy obejmują CSS, marketing treści (informacje biznesowe), Sprzedawcę i jego partnerów biznesowych (w tym treści związane z produktami Sprzedawcy i jego partnerami biznesowymi oraz Promocją).Zapisanie się do newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w późniejszym terminie w zakładce "Twoje konto" (link "Newsletter"). 
                 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i bezpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony i klient może zrezygnować z niego przez biały czas.
                 3. Zamówienie usługi newslettera uprawnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 2% na wybrane produkty oferowane przez Sprzedawcę. Rabat obowiązuje tylko w okresie, w którym obowiązuje zapis do newslettera.
                 4. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera, zaznaczając odpowiednie pole w zakładce "Twoje konto" (link "Newsletter") lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta. Wypisanie się z newslettera wiąże się z utratą 2% rabatu określonego w ust. 3.

                 XII

                 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

                 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
                 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia Konta, korzystania z niektórych Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży.
                 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce "Polityka prywatności" dostępnej w Sklepie Internetowym.

                 XIII

                 ROZWIĄZANIE UMOWY I ZMIANA REGULAMINU

                 1. Sprzedawca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług lub każdą umowę licencyjną udzieloną na podstawie pkt X z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
                  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana wykładni powyższych przepisów prawa na skutek wyroków sądowych, decyzji, zaleceń lub zaleceń organów lub organów właściwych w danej dziedzinie;
                  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie przyczynami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
                  3. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie przyczynami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
                 2. Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres co najmniej 3 lat.
                 3. Oświadczenie Sprzedawcy w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta podczas zakładania Konta lub składania Zamówienia.
                 4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną udzieloną na podstawie pkt. X Regulaminu z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego i składania Zamówień, a także może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych przczyn w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt III ust. 7 a, c, d, e, h, i, j Regulaminu.
                 5. Z ważnych przyczyn, tj. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w sytuacji, gdy Klient naruszył postanowienia pkt III ust. 7 lit. c, f lub g Regulaminu (katalog zamknięty), Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta, w tym w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Postanowienie to ma zastosowanie niezależnie od tego, jakimi danymi Klient jest identyfikowany i jakie dane podaje podczas składania Zamówienia, a w szczególności gdy Klient jednocześnie narusza postanowienia pkt III ust. 7 a Regulaminu.
                 6. W przypadku złożenia przez Klienta kolejnego Zamówienia, do którego skierowane są postanowienia ust. 5 powyżej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail w celu powiadomienia o rażącym naruszeniu Regulaminu przez Klienta i nieprzyjęciu oferty, wskazując jednocześnie alternatywne sposoby zawarcia Umowy Sprzedaży lub sposoby płatności lub dostawy. Postanowienia pkt V ust. 5-7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
                 7. Klient, na rzecz którego zastosowano postanowienia ust. 4 lub 5 powyżej, może skorzystać ze Sklepu Internetowego lub skorzystać z określonego sposobu płatności lub dostawy po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub skorzystanie z określonego sposobu płatności lub dostawy.
                 8. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
                 9. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (za wyjątkiem punktu XIV Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może zostać zmieniony w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
                  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana wykładni powyższych przepisów prawa na skutek wyroków, decyzji, zaleceń lub zaleceń właściwych w danej dziedzinie lub organów;
                  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie przyczynami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
                  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosuje się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
                 10. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
                 11. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług, tj. którzy posiadają Konto, mają prawo wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu, które pozytywnie wpływają na sytuację Klienta będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe uprawnienia, wchodzą w życie w terminie wskazanym w Regulaminie, a w przypadku braku takiego wskazania - w dniu przesłania przez Sprzedawcę informacji o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta ze Sprzedawcą przed zmianą Regulaminu.

                     XIV

                     KLIENCI, KTÓRZY NIE SĄ KONSUMENTAMI

                     Niniejszy punkt XIV Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

                     1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
                     2. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
                     3. Z chwilą wydania Produktu przez Sprzedawcę przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu do chwili wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
                     4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
                     5. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
                     6. Ani Sprzedawca, ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za jakiekolwiek szkody, w tym utratę korzyści, chyba że szkoda została przez nich wyrządzona umyślnie.
                     7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1.000,00 zł.
                     8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
                     9. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
                     10. Niniejszy XIV punkt Regulaminu, z wyjątkiem punktu XIV.5, nie ma zastosowania do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencyjną zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści konkretnej umowy wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego dla Klienta, wynikające w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, ustalonej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt. IX Regulaminu.

                     XV

                     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

                     Regulamin obowiązuje od dnia 2021-11-08.

                     1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
                     2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
                     3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.  Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Specyfikacja Zamówienia może być również dołączona do przesyłki. W przypadku, gdy Klient zażąda wystawienia faktury VAT, wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT na podany przez niego adres e-mail. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem dowodu zakupu lub faktury VAT.
                     4. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa funkcjonalności lub usług świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z transmisją danych za pośrednictwem sieci Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub nieuprawniony dostęp do nich.
                     5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów nieodpłatnie pod adresem URL: https://Hotchilisex.com/regulamin-sklepu, skąd Klienci mogą go w każdej chwili przeglądać i wydrukować.
                     6. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązanie połączenia telefonicznego z BOK, może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za transmisję danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym usługodawcy, z którego korzysta Klient.
                     7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
                     8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi przepisami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.