REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: "RODO") stosowanej od 25 maja 2018 r., pragniemy poinformować Cię o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe (zwane dalej "danymi"), a także o przysługujących Ci prawach związanych z ochroną danych.

I.

Administratorem danych jest Hotchilisex Sp. z o. o. (zwana dalej "Spółką"), z którą można się skontaktować: pisemnie, wysyłając korespondencję na adres: Hotchilisex Sp. z o. o. ul., Al. Grunwaldzka nr 56 lok. 113, 80-241 Gdańsk, telefonicznie: (+48) 665 88 92 88, za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: info@hotchilisex.com oraz w inny sposób wskazany na stronie internetowej www.hotchilisex.com. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie wysyłając korespondencję na adres: Hotchilisex Sp. z o. o. Al. Grunwaldzka nr 56, lokal 113, 80-241 Gdańsk, z dopiskiem: "Inspektor Ochrony Danych" oraz pocztą elektroniczną na adres: iod@hotchilisex.com.

II.

Przetwarzamy dane zgodnie z przepisami RODO oraz polskimi przepisami o ochronie danych osobowych. Robimy to poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z umowy oraz podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zadań służących interesowi publicznemu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku z którą zostały przekazane Spółce, w celu wykonania umowy, współpracy lub innej umowy handlowej. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia działalności Spółki i wykonywania jej obowiązków zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Ponadto przetwarzamy dane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przez Spółkę: do czasu wycofania zgody lub w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane na innej podstawie niż zgoda.

III.

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, na podstawie udzielonej zgody lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Spółki oraz inne osoby działające z upoważnienia Spółki, instytucje uprawnione do otrzymania danych na podstawie właściwych przepisów prawa, podmioty z NED Business Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Dane są również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki oraz osobom działającym z ich upoważnienia, o ile takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki oraz z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy zawodowej (tj. szczególnych obowiązków ochrony informacji wynikających z właściwych przepisów prawa). ustawy). 

IV.

Dane mogą być przekazywane odbiorcom w państwach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"): jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej ze Spółką lub do podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia, w ramach korzystania przez Spółkę z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna).W przypadku, gdy przetwarzanie wiąże się z przekazaniem danych poza Unię Europejską, takie przekazanie będzie odbywać się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub przepisów Tarczy Prywatności zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego wymaganego prawem poziomu ochrony danych osobowych. W pozostałych sytuacjach dane mogą być przekazywane do państw trzecich w przypadkach określonych w RODO. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego można uzyskać po zgłoszeniu takiego żądania do inspektora ochrony danych. Dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a oraz art. 49 ust. 1 lit. b RODO. 

V.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt II, tj.: w zakresie realizacji umowy zawartej ze Spółką – do czasu jej zakończenia, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń; w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Spółkę; w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie na podstawie zgody – do czasu niezwłocznego usunięcia danych na podstawie złożonego żądania; do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych. 

VI.

Każdy, kogo dane są przetwarzane przez Spółkę, ma prawo żądania dostępu do swoich danych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia; cofnięcia w dowolnym momencie uprzedniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim zgoda ta dotyczy, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; przenoszenia danych przekazanych Spółce, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Prawo to nie dotyczy danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki; wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy, w tym RODO. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Spółkę: z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Spółka przetwarza dane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO). 

VII.

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wykonania żądanych czynności lub zawarcia i wykonania umowy ze Spółką, podanie danych jest warunkiem wykonania żądanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania żądanych czynności lub zawarcia i wykonania umowy ze Spółką.