POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I

DEFINICJE

 1. Administrator – Hotchilisex Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka nr 56, lokal 113, 80-241 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000906274, NIP 9571134388, REGON 389193990, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłaconym w całości.
 2. Dane osobowe - wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania za pomocą jednego lub większej liczby określonych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.hotchilisex.com.
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub większej liczby usług lub funkcjonalności opisanych w Polityce.

 II

PRZETWARZANIE DANYCH

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Szczegółowe zasady i cele przetwarzania danych osobowych zbieranych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika zostały opisane poniżej.
 2. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje zbierane za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) oraz niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób nieposiadających profilu w Serwisie) są przetwarzane przez Administratora:
 3. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie dostarczania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania ofert innych sprzedawców, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celu obsługi zakupów dokonanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 5. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 7. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 8. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentacją reklam – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji "MARKETING".
 9. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, zapisywana jest w logach systemowych (specjalny program komputerowy służący do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i czynnościach związanych z systemem informatycznym służącym do świadczenia usług przez Administratora). Informacje gromadzone w logach przetwarzanych w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, w szczególności dane mogą być czasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z tworzeniem kopii zapasowych, testowaniem zmian w systemach informatycznych, wykrywaniem nieprawidłowości czy ochroną przed nadużyciami i atakami. .

 III

REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ

 1. Osoby rejestrujące się w Serwisie proszone są o podanie danych niezbędnych do założenia i prowadzenia konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Dane te można w każdej chwili usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane do założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 3. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych fakultatywnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie oraz sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności;
 5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 6. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności sprzedawców – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji "MARKETING".
 7. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić tylko wtedy, gdy nie narusza to obowiązujących przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.

 IV

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie zamówienia (zakup towaru) przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 3. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych fakultatywnych podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 4. w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności;
 6. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;
 7. w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez przesłanie na adres e-mail komunikatu z prośbą o opinię (recenzję) lub wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z oferowanych produktów i usług.

V

FORMULARZE KONTAKTOWE

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim za pomocą elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać również inne dane ułatwiające kontakt lub obsługę zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe są przetwarzane:
 3. w celu identyfikacji nadawcy i obsługi jego zapytania przesłanego za pośrednictwem udostępnionego formularza – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań składanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu poprawy jego funkcjonalności;
 5. w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności poprzez przesłanie na adres e-mail komunikatu z prośbą o wypełnienie ankiety satysfakcji – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na utrzymaniu wysokiej jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z oferowanych produktów i usług.

 VI

MARKETING

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu prowadzenia działań marketingowych, które mogą obejmować:
 2. wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji;
 3. wyświetlania Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom;
 4. wysyłania powiadomień e-mail o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;
 5. prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 6. W celu prowadzenia działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach stosuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia wybrane czynniki dotyczące osób fizycznych w celu analizy ich zachowań lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS-ów i innych środków komunikacji elektronicznej, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu przesyłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przesyłaniu informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

VII

REKLAMA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. niezgodnej z preferencjami Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2.  Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, w tym dane osobowe zbierane za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii, w celach marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej (tj. reklamy dopasowanej do preferencji Użytkownika).Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas również profilowanie Użytkowników. Wykorzystanie danych osobowych zbieranych za pomocą tej technologii w celach marketingowych, w szczególności w celu promowania usług i towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może być w każdej chwili wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii plików cookies oraz wyłączenie obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
 3. Zgoda ta może być w każdej chwili cofnięta.

 VII

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google+, Pinterest, TikTok itp.). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o działalności Administratora oraz promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów, a także komunikowania się z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymywaniu społeczności związanej z marką.

 VIII

COOKIES

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego stronę internetową. Pliki cookies zbierają informacje, które ułatwiają korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie wizyt Użytkownika w Serwisie oraz czynności wykonywanych przez Użytkownika.
 2. Administrator wykorzystuje tzw. serwisowe pliki cookies przede wszystkim w celu świadczenia na rzecz Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne wykorzystują pliki cookies przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.). Pliki cookie wykorzystywane w tym celu obejmują:
 3. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika na czas trwania sesji;
 4. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 6. sesyjne pliki cookie odtwarzaczy multimedialnych na czas trwania sesji;
 7. stałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
 8. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji;
 9. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez firmę Google do analizy sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika i nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje na temat zakresu i zasad zbierania danych w związku z tą usługą znajdują się pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

IX

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas trwania usługi lub realizacji zamówienia, do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie tylko w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są bezpowrotnie usuwane.

 X

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 2. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osoba zgłaszająca takie żądanie, Administrator udziela informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych podmiotach, którym ujawniane są dane osobowe oraz planowanym terminie ich usunięcia;
 3. Prawo do uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator udostępnia kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
 4. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa wszelkie niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, a także uzupełnia je lub aktualizuje, jeżeli są niekompletne lub uległy zmianie;
 5. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji któregokolwiek z celów, dla których zostały zebrane;
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub do czasu ustania przyczyn ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego), pozwalające na dalsze przetwarzanie danych);
 7. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której dane dotyczą, w formacie możliwym do odczytania przez komputer. Możliwe jest również żądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – o ile jednak istnieją możliwości techniczne w tym zakresie, zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 9. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach związanych z badaniem satysfakcji – osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach związanych z badaniem satysfakcji, w szczególności sprzeciwić się wysyłaniu wiadomości e-mail z prośbą o wystawienie opinii (recenzji) lub wypełnienie ankiety satysfakcji, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
 10. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w celach analitycznych lub statystycznych lub z przyczyn związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie i podlega ocenie Administratora;
 11. Prawo do cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 12. Prawo do wniesienia skargi – w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy o ochronie danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Wniosek dotyczący realizacji praw osób, których dane dotyczą, można złożyć pisemnie na adres: Hotchilisex z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-241), przy Al. Grunwaldzkiej 56, biuro 113, pocztą elektroniczną na adres: info@hotchilisex.com.
 14. We wniosku należy w miarę możliwości precyzyjnie wskazać, czego żądanie dotyczy, tj. w szczególności: z jakiego prawa chce skorzystać osoba zgłaszająca żądanie (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych itp.); proces przetwarzania, którego dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność na określonej stronie internetowej, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail itp.); jakich celów przetwarzania dotyczy zapytanie (np. cele marketingowe, cele analityczne itp.).
 15. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek na podstawie złożonego wniosku, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 16. Odpowiedź na wnioski zostanie udzielona w terminie miesiąca od ich otrzymania. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 17. Odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail, z którego została wysłana aplikacja, a w przypadku zgłoszeń przesłanych listownie, pocztą tradycyjną na adres wskazany przez wnioskodawcę, chyba że z treści pisma wynika, że na adres e-mail zostanie wyrażona chęć otrzymania informacji zwrotnej (w tym przypadku prosimy o podanie adresu e-mail).

 XI

ODBIORCY DANYCH

 1. W związku ze świadczeniem usług dane osobowe będą ujawniane podmiotom zewnętrznym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom prowadzącym Centrum Obsługi Klienta, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe i doradcze, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej oraz partnerom biznesowym. W przypadku reklamacji dane Użytkownika mogą zostać przekazane dystrybutorowi produktu, producentowi lub gwarantowi, w zależności od konkretnego produktu objętego upoważnieniem. W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator, dane Użytkownika zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży;
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą być również udostępniane innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych informacji o Użytkowniku właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

XII

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego przewidzianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i z zachowaniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
 2. współpraca z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w stosunku do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 3. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 4. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
 5. Administrator każdorazowo informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

 XIII

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco przeprowadza analizę ryzyka, aby zapewnić, że dane osobowe są przez niego przetwarzane w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, aby wszelkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i wykonywane wyłącznie przez upoważnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

 

                                                             XIV

                                                       KONTAKT

Kontakt może być nawiązany pisemnie na adres: Hotchilisex z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-241), Al. Grunwaldzka 56, biuro 113, pocztą elektroniczną na adres: info@hotchilisex.com lub pod numerem telefonu kontaktowego: (+48) 665 88 92 88 (opłata jak za połączenie standardowe – zgodnie z cennikiem właściwego operatora).