Regulamin karty podarunkowej

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ HOTCHILISEX


Glossary


 1. Wydawca/Akceptant – Hotchilisex Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, Al. Grunwaldzka nr 56 lok. 113 , 80-241 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000906276, NIP 9571134394, REGON 389195960, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacone w całości;
 2. Karta – bon elektroniczny, którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty, wydawany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w Sklepie Internetowym Wydawcy; Karta wydawana jest przez Wydawcę w formie kodu QR (Elektroniczna Karta Podarunkowa);
 3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która otrzymała od Wydawcy Kartę w Sklepie Internetowym www.hotchilisex.com lub na podstawie zamówienia przesłanego na adres e-mail Wydawcy: orders@hotchilisex.com, w zamian za przekazanie środków pieniężnych;
 4. Użytkownik – każdy posiadacz Karty Elektronicznej z kodem QR;
 5. Towar – przedmioty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym www.hotchilisex.com;
 6. Aktywacja Karty – aktywacja Karty umożliwia korzystanie z niej.

  l. Postanowienia ogólne

   

  1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Elektronicznej i przyjęcia jej do realizacji, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
  2. Nabywca może otrzymać Kartę w formie elektronicznej po zakupie Karty Podarunkowej – Hotchilisex Sp. z o.o. lub poprzez złożenie zamówienia na adres e-mail: orders@hotchilisex.com, z zastrzeżeniem, że zamówienia na www.hotchilisex.com i adres e-mail orders@hotchilisex.com można składać maksymalnie na 10 kartach o łącznej wartości do 5.000,00 zł.
  3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w wysokości co najmniej 10 zł (zakup Kart online). Kwota przekazywanych środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty. Po przelaniu środków w sklepie internetowym, Wydawca aktywuje kartę. Karty nie można nabyć za pomocą drugiej Karty ani innego bonu podarunkowego.
  4. Aktywacja Elektronicznych kart podarunkowych następuje w momencie przesłania na adres e-mail Kupującego zaszyfrowanego pliku z kartami.
  5. Kupujący jest uprawniony do dokonywania transakcji za pośrednictwem Karty po jej Aktywacji, w sklepie internetowym www.hotchilisex.com, w okresie ważności Karty.
  6. Środki przekazane przez Nabywcę zgodnie z ust. 3 powyżej stają się w całości własnością Wydawcy z chwilą Aktywacji Karty.
  7. Karta może być używana wyłącznie w sklepie internetowym Wydawcy.
  8. Karta nie podlega wymianie na gotówkę (w tym gotówkę) w całości lub w części, inną Kartę i nie podlega zwrotowi.
  9. Karta jest elektronicznym voucherem wyłącznie na okaziciela. Dokonanie transakcji za pomocą Karty będzie stanowiło ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.
  10. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty utracone lub uszkodzone po ich dostarczeniu Nabywcy.
  11.  Karta jest ważna i aktywna przez czas nieokreślony od momentu jej Aktywacji, nie dłużej jednak niż do wyczerpania wszystkich zgromadzonych na niej środków.
  ll. Zasady korzystania z Karty

  1. Wydawca akceptuje wyłącznie aktywne Karty z zachowaniem wszelkich zabezpieczeń w celu ochrony przed podrabianiem w sklepie internetowym.
  2. Wartość Karty jest równa kwocie znajdujących się na niej środków.
  3. Z chwilą zawarcia przez Wysięgnika przez Użytkownika umowy sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług poprzez przedstawienie Karty do realizacji, suma środków zgromadzonych na Karcie zostanie pomniejszona o wartość środków odpowiadającą cenie należnej Wydawcy za Towar lub Usługę.
  4. W przypadku pomniejszenia sumy środków zgromadzonych na Karcie o wartość środków odpowiadającą wysokości ceny należnej Wydawcy, wierzytelność Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług zostanie odpisana w wysokości równej wartości środków, o które pomniejszona zostanie suma środków zgromadzonych na Karcie.
  5. W trakcie korzystania z Karty Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty, jeżeli wartość otrzymanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty. Reszta dostępnych środków pozostaje na Karcie.
  6. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy w cenie gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość otrzymanego Towaru lub wykonanej Usługi jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty.
  7. W przypadku, gdy cena Towarów lub Usług zakupionych przy użyciu Karty jest wyższa niż wartość środków zgromadzonych na Karcie, Użytkownik może skorzystać ze środków zgromadzonych na innej Karcie.
  8. Użytkownik może korzystać z Karty wielokrotnie.
  9. Na Karcie można zapisać maksymalnie 500,00 zł.
  10. Informację o dacie ważności oraz sumie środków zgromadzonych na Karcie Użytkownik może uzyskać w sklepie internetowym Wydawcy.

  III. Zwrot Towaru lub obniżenie ceny


  1. Postanowienia zawarte w niniejszym postanowieniu mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zwrotu Towaru lub obniżenia ceny wynikającego z uznania przez Wydawcę reklamacji Towaru lub Usługi. Postanowienia wskazane w niniejszym przepisie nie wyłączają jednak ani nie ograniczają uprawnień konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Z zastrzeżeniem treści ust. 1 powyżej, w przypadku zwrotu Towaru zakupionego w Salonach Wydawcy przy użyciu Karty lub w przypadku obniżenia ceny, Użytkownik otrzyma od Wydawcy nową Kartę, na której zostaną zaoszczędzone środki w wysokości odpowiadającej cenie zwracanego Towaru lub wartości, o którą Sprzedawca obniżył cenę. Karta będzie ważna bezterminowo.

  lV. Postanowienia końcowe


  1. Karta nie podlega wymianie na gotówkę (w tym gotówkę).
  2. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W momencie wydania Karty Użytkownik otrzymuje od Wydawcy, na żądanie złożone najpóźniej w momencie wydania Karty, pisemny paragon niebędący paragonem fiskalnym (zakup w Sklepie) lub notą księgową (zakup w Sklepie oraz w przypadku zamówień składanych na adres e-mail wskazany w pkt I ust. 2).
  3. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest kartą płatniczą. Karta jest elektroniczną formą bonu podarunkowego.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy dotyczące legitymacji na okaziciela.
  5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej pod adresem Karta podarunkowa – Hotchilisex Sp. z o.o.
  6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze względu na zmiany regulaminu, zmiany w technicznych aspektach wydawania i obsługi Kart lub w celu zapobieżenia nadużyciom.

  Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę oraz po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na karcie podarunkowej – Hotchilisex Sp. z o.o.


  Gdańsk, 30 grudnia 2022 r